Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Aarhus Bach-Selskab
tirsdag den 11. maj 2021

1. Valg af dirigent og referent
Poul S. Jacobsen og Marianne Frank Larsen
2. Formandens årsberetning
Var udsendt skriftligt på forhånd. Knud Svendsen spurgte til initiativ rettet mod gymnasier; der blev taget kontakt og var interesse bl.a. fra Katedralskolens side, men alt blev stillet i bero pga. corona.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger selskabets reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt. Kassereren orienterede om 5-10 nye indmeldelser. Fine tilskud fra
kommuner og fonde. Vor Frue Kirke betaler festugehøjmessen. Årets koncerter i 2020 har været
billigere end beregnet pga. corona, årets resultat er derfor 57.406 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren orienterede om, at kassebeholdningen pt. er ca. 150.000 kr.
Pga. denne usædvanlige situation havde formanden søgt mere beherskede fondsmidler til
forårskoncerten for at bruge af det store overskud. Fondene er blevet spurgt, om midlerne måtte anvendes til andet end det, de var søgt til. Det har omtrent alle fonde svaret ja til.
4. Godkendelse af kontingentets størrelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Genvalg til Knud Svendsen og Pernille Jönsson Nüchel (og Marianne Frank Larsen som suppleant).
Jørgen Madsen ønskede ikke genvalg.
Poul Guldbæk Olesen blev valgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Madsen og Jørgen Jensen
7. Fremlæggelse af kommende sæsonplan
6 soloværker af Bach – heraf i efteråret 2021:
Maria Edlund 3.10. kl. 19.30
Andreas Brantelid 23.10. kl. 15.00
Desuden:
Forårskoncert 2021: 2 kantater 13.6. kl. 19.30
Festugehøjmesse 29.8. kl. 10.00
Juleoratoriet 5.12. kl. 19.30
8. Eventuelt
Formanden takkede Jørgen Madsen for indsatsen som kasserer samt for al hjælp og venlighed og
overrakte bestyrelsens gave. Knud Svendsen takkede Jørgen Madsen og formanden for deres store indsats.
Formanden bød Poul Guldbæk Olesen velkommen i bestyrelsen
Poul Guldbæk Olesen takkede for valget og velkomsten.
Marianne Frank Larsen, 18.5.2021

BERETNING
til fremlæggelse på selskabets ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

21. januar 2020

1. 2019: Koncerter:

Aarhus Bach-Selskab gennemførte i 2019 i alt 4 koncertarrangementer:

Påskekoncert d. 28.4 i Vor Frue Kirke,
Festuge-højmesse d. 1.9. i Vor Frue kirke med opførelse af kantate BWV 54
og Agnus Dei fra h-mol messen,
Kammerkoncert for fløjte og cembalo d. 27.10 og
Juleoratoriet d. 8.12.

Alle arrangementer var særdeles vellykkede kunstnerisk, men
påskekoncerten og kammerkoncerten skuffede mht publikumsdeltagelse.
Bestyrelsen måtte evaluere, og kom frem til at først og fremmest PR kræver
en stor og aktiv indsats, gerne koordineret med Vor Frue Kirkes medarbejder
til formålet.

Mht. påskekoncerten lå påsken sent, koncerten lå af hensyn til liturgien, og de
medvirkende, ugen efter påske, det var en søndag eftermiddags-koncert i
foråret, samt et relativt ukendt repertoire,-alle forhold, der kan have været
imod os. Men lektien blev lært og både festuge-højmessen og Juleoratoriet fik
fin og rig omtale og stort publikum. Vi lagde os virkelig i selen og deltog både i
radioprogrammer (Knud i programmet Super Classico) og portrætartikler
(Karin i Stiften) for at skabe momentum og opmærksomhed om Aarhus
Bach-Selskab.

Vi skal blive ved med at tænke kreativt og aktivt for at komme ud til publikum.

2. Økonomi:

På trods af de to skuffende koncertindtægter, har Aarhus Bach-Selskab haft
et økonomisk fint år. Påske-koncerten havde et godt skub i ryggen af
overskuddet fra Juleoratoriet i 2018 og vi kom således igennem med skindet
på næsen. Det var min første koncert som formand og jeg var ovenud lykkelig
for at den blev gennemført godt og at der var økonomi til den. Til Juleoratoriet
viste fondene igen en stor velvilje og interesse i at støtte Aarhus
Bach-Selskab, så vi nu igen står med et godt grundlag for at kunne
gennemføre Johannes passionen som planlagt i 2020.

3. Fremtiden:

I 2020 er det 30-år siden at Aarhus Bach-Selskab blev stiftet og derfor vil den
kommende sæson så vidt muligt stå i jubilæets tegn. Udover Johannes
passionen i Aarhus Domkirke d. 7. april, har vi planlagt at deltage i Vor Frue
Kirkes festuge-højmesse, at arrangere en mini-festival med opførelse af flere
af Bachs solo-værker i efteråret, samt igen Juleoratoriet og med sidstnævnte
skabe tradition for at opføre det hvert år 2. søndag i Advent.

2019 var min første sæson som formand, og det har været både sjovt, hårdt
og lærerigt. Sjovt, fordi det er spændende at være med i planlægnings- og
idéarbejdet hvor jeg mest er vant til at være udøvende, hårdt, fordi det kræver
en stor indsats at nå alle opgaver omkring en koncert lige fra planlægning til
fondssøgning, PR og afvikling, og lærerigt, fordi vi hele tiden gør os erfaringer
og må agere derefter.

For fremtiden ønsker jeg mig allermest, at Aarhus Bach-Selskab bliver ved
med at trives og er det fine tilbud til det århusianske musikliv, jeg synes
Selskabet er. Men vi skal endnu bredere ud og ranke ryggen over det vi kan
tilbyde og den fine historie vi har.
Vi ønsker også at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af Aarhus
Bach-Selskab, således at medlemskab ikke kun er for at støtte os, men lige
så meget af interesse for vores tilbud. Udover den eksisterende koncert rabat,
vil vi i forbindelse med Johannes passionen introducere en slags før-koncert
arrangement, hvor man kan høre mere om værket, møde nogle af de
medvirkende og i det hele taget komme tættere på musikken.

Det er også mit ønske at stå som en stærk repræsentant for barokmusikken,
ved at styrke og styre vores koncerter hen imod et endnu mere bevidst ideal
om opførelsespraksis.

Tak for året der er gået, for medlemmernes og publikums musikglæde, for
bestyrelsens opbakning til mit formandskab og på genhør i 2020!

Karin Dalsgaard

Tak : Jeg ønsker at rette en stor og varm tak til de fonde, der har valgt
at støtte Aarhus Bach-Selskab i 2019:

Den Faberske Fond
Aarhus Stiftstidendes Fond
Augustinus Fonden
STIBO Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden
Aarhus Kommune
Nordea Fonden
William Demant Fonden
Toyota Fonden

Jeg vil også gerne sende en tanke og en stor tak til tidligere formand,
og min far, Thorkild Dalsgaard, der før sin afgang, og senere bortgang,
så samvittighedsfuldt har tilrettelagt og nedskrevet alt hvad han gjorde,
og dermed har givet Aarhus Bach-Selskab og sin viden videre til os, på
fineste vis.

Klik på billedet for at forstørre