Generalforsamling

 Generalforsamling i Aarhus Bach-Selskab 23. januar 2024 

 1. Valg af dirigent og referent - Poul S. Jacobsen og Marianne Frank Larsen2. Formandens årsberetning:
 2. Formandens årsberetning
  1. Koncerter I år kan vi se tilbage på i alt 5 vel-afviklede koncerter og selskabet har dermed også i 2023 opfyldt sin formålsparagraf (minimum 4 koncerter årligt) og lidt til. Året begyndte med undertegnedes egen solo koncert i rækken J.S. Bach og tallet 6. Det var en god oplevelse at mærke den fine opbakning fra publikum og bestyrelsen, og det var en festlig og vellykket aften.I påsken afviklede vi den lidt alternative Markus passion af Bachs samtidige, Keiser, i Aarhus Domkirke. Afviklingen og de optrædende solister var vellykkede, men det mærkes jo alligevel at musikken ikke var af “mesteren selv”.Festuge Højmessen kunne jeg desværre ikke selv overvære, men den var efter sigende også vellykket på alle planer.
  I oktober fuldendte cellisten Henrik Brendstrup koncertrækken J.S. Bach og tallet 6 også til stor tilfredshed, både publikumsmæssigt og kunstnerisk.

  Ved Juleoratoriet oplevede vi igen i år en overvældende publikums interesse, hvilket er en stor glæde og tilfredsstillelse. Desværre gav koncerten af den grund ikke overskud, men billetsalget var alligevel en stor og vigtig del af økonomien.

  2. Økonomi Det leder os over i pkt 2 som er økonomi. I det forgangne år er det lykkedes os at gøre et solidt indhug i det akkumulerede overskud, som vi havde opbygget over de seneste par år. Selvom det er trygt at have en økonomisk buffer, har det ikke tidligere været praksis og heller ikke meningen med fondsstøttede koncerter som vores. Når det er sagt, så er det værd at være obs på, at et par fonde som tidligere altid har støttet os, har ændret praksis og krydser fingre for at vi fortsat kan finansiere vores projekter.

  3. Fremtiden Det gælder i høj grad vores førstkommende koncert-projekt, som er Johannes Passionen i anledning af påsken.Både Påsken og Johannes passionen falder tidligt i år, vi opfører den søndag d. 10. marts og det bliver med fornemt besøg af Gotthold Schwartz fra Leipzig som dirigent, et bekendtskab vi var meget begejstrede for, da han dirigerede Juleoratoriet i 2022. Derudover er festuge-højmessen et fast indslag og Juleoratoriet også. I lyset af de seneste års publikums interesse barsler vi med at lave flere opførelser af Juleoratoriet samt eventuelt at gentage koncerten udenbys. Nu da koncertrækken Bach og tallet 6 er afsluttet, åbner det op for nye koncertmuligheder og ideerne står i kø. Mange komponister har i tidens løb ladet sig inspirere af Bach, så vi ser muligheder i at opføre værker, der drejer sig om Bach eller er variationer over hans værker som supplement til vores andre koncerter med oratorier og kantater. Bach i et nyt lys om man så må sige. Dette gælder også en ny forestilling for børn og unge, som vi ønsker at facilitere under navnet “Bach i Bevægelse” På gensyn til masser af gode koncerter med musik af J.S. Bach!

  Tak En stor og varm tak skal lyde til de fonde der har valgt at støtte Aarhus Bach-Selskab i 2023 -Aarhus Kommune, Initiativpuljen -Augustinus Fonden -Knud Højgaards Fond -William Demant fonden -Nordea Fonden

  Karin Dalsgaard - Beretningen blev godkendt.

Karin Dalsgaard oplyste, at der er søgt midler i Statens Kunstfond til projektet for børn, ”Bach i bevægelse” (se beretningen).
En god tenor, Tobias Hunger, fra Leipzig medvirker i Johannespassionen 10. marts sammen med dirigent Gotthold Schwarz. 

3. Kassereren fremlægger selskabets reviderede regnskab til godkendelse
Bach 2023_regnskab_sign

Regnskabet blev godkendt. 

4. Godkendelse af kontingentets størrelse 

Kontingentet blev hævet til 125/200 kr. i 2023. Dette fastholdes i 2024. 

5. Valg til bestyrelsen, herunder valg af én suppleant.
På valg: Poul S. Jacobsen, Karin Dalsgaard, Marianne Frank Larsen (suppleant). - Alle tre blev genvalgt. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant  -  Genvalg til Jørgen Madsen og Jørgen Jensen. 

7. Eventuelt 

Knud Svendsen takkede Karin Dalsgaard for det store og frugtbare arbejde med at søge fonde og arrangere koncerter.
Poul S. Jacobsen orienterede om ideerne med at opføre musik med tilknytning til J. S. Bach.
Signe Madsen orienterede om det gode samarbejde med Concert Clemens, som ønskes fortsat.
Jørgen Jensen opfordrede til opførelse af Juleoratoriets 4., 5. og 6. del.
Karin Dalsgaard orienterede om planerne om at opføre Juleoratoriet to gange i december 2024 pga. den store efterspørgsel efter billetter i 2023. 

Marianne Frank Larsen

25.1.24 

 

Generalforsamling i Aarhus Bach-Selskab
tirsdag 24. januar 2023 | 17.00 Skt. Nikolaigården

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
Poul S. Jacobsen og Marianne Frank Larsen

2. Formandens årsberetning.
Koncerter
8. marts: 3. koncert i rækken ”Bach og tallet 6”. Violinist Baiba Stride spillede skønt, men der var for få tilhørere.
4. april: Matthæuspassionen i Aarhus Domkirke med Carsten Seyer-Hansen:
kunstnerisk meget vellykket og en stor oplevelse. Men praktisk alt for udfordrende, når ingen af deltagerne har hjemme i domkirken.
28. august: Festugehøjmesse i Vor Frue med større besætning pga. ekstra fondsmidler
– en fin begivenhed.
9. oktober: 4. koncert i rækken ”Bach og tallet 6”. Violinist Signe Madsen spillede vidunderligt, og der var fint fremmøde.
4. december: Fint juleoratorium med tidl. Thomaskantor Gotthold Schwarz fra Leipzig, stor inspiration, godt match og musikalsk meget vellykket.

Økonomi
Solokoncerterne er vores egen udgift. Juleoratoriet og Matthæuspassionen var godt dækket af fondsmidler. Juleoratoriet udsolgt en uge i forvejen! Vi har derfor stadig reserver i kassen til et nyt koncertprojekt.

Fremtiden
7. februar kl. 19.30: 5. koncert i rækken ”Bach og tallet 6” med cellist Karin Dalsgaard og organist Poul S. Jacobsen.
25. marts kl. 16: Klassisk samarbejdsprojekt med domkirken og Brian Stenger Poulsen om Markuspassionen.
27. august 2023 kl. 10: Festugehøjmesse
10. december 19.30: Juleoratoriet.

Det blev drøftet, hvordan det ønskede samarbejde med domkirken og med Carsten Seyer-Hansen kan foregå i fremtiden, og hvor koncerter evt. kan foregå.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger selskabets reviderede regnskab til godkendelse.
Hvis man samlede alle indtægter – billetsalg, fondsmidler og kontingent – ville det beløbe sig til godt 500.000 kr. Vi har ca. 50 medlemmer, så heraf udgør kontingent en begrænset del, i 2022 6400 kr. Flotte tilskud for fonde, især til Matthæuspassionen. Publikum er vænnet til at købe billetter på forhånd frem for i døren efter corona.

Samlet underskud på koncerterne: 31.222 kr.
Årets resultat: Samlet underskud i alt 36.250 kr.
Forståelige udgifter til administration, dog irriterende udgifter til bankgebyrer.
Næsten samme niveau i udgifter som sidste år.
Formue 31.12.22: 60.438 kr.

Poul S. Jacobsen: Man kommer langt med en dygtig formand og en dygtig kasserer!
Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af kontingentets størrelse. Forslag fremkommer på mødet.
Karin Dalsgaard: Vi har haft tradition for uændret kontingent gennem alle årene, fordi kontingentet ikke er betingelse for aktiviteterne. Men på generalforsamling 2022 ønskede medlemmerne en forhøjelse af kontingentet. Bestyrelsen foreslår enforhøjelse på 25 kr. pr. person, dvs. 125 kr. pr. person, 200 kr. pr. par.Flere deltagere i generalforsamlingen erklærede sig villige til at betale et noget højere kontingent.

Det har været drøftet i bestyrelsen, hvad man kan give medlemmerne for kontingentet ud over forhåndsorientering og nyhedsbreve, fx pre-concert-talks.

Bestyrelsen fastholdt, at kontingentet dækker de administrative udgifter, hvilket er fint, når fondene giver tilskud til selve det musikalske.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen, herunder valg af én suppleant.
På valg er Poul Guldbæk Olesen, Knud Svendsen, Marianne Frank Larsen
(suppleant) og Pernille Jönsson Nüchel, som ikke genopstiller.
Poul G. Olesen, Knud Svendsen og Marianne Frank Larsen blev alle genvalgt.
Signe Madsen stillede op og blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jørgen Madsen blev genvalgt som revisor, Jørgen Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt.
Poul G. Olesen: Vi skal have oprettet en mobile pay konto.
Karin Dalsgaard: Signe Madsen er en meget god sparringspartner i forhold til dirigenter og musikere og musikalsk retning.
Signe Madsen: Stor oplevelse af at have Gotthold Schwarz som dirigent.
Knud Svendsen: Også fra hans side. Han vil gerne lave h-mol-messen med os engang. Stor omtanke i direktion af Juleoratoriet, stærke holdninger, har sit eget bud på hele akkompagnementet.
Poul G. Olesen: Forslag om at arrangere en værkgennemgang en aften og måske høre nogle musikeksempler eller et causeri om foreningens historie.
Knud Svendsen fortalte om deltagelse i Bach-Festival 2022 med Carsten Seyer-Hansen og Vokalgruppen Concert Clemens. Og om nedrivningen af Universitetskirche i 1968 samt den senere genopbygning.

Flere deltagere opfordrede foreningen og Knud Svendsen til at endnu engang at arrangere en rejse til Bach-Festival, måske i juni 2024.

Marianne Frank Larsen | 24.1.23

BACH-ÅRSREGNSKAB-2022

Generalforsamling i Aarhus Bach-Selskab
2. juni 2022 i Vor Frue Kirkes sognegård 

1. Valg af dirigent og referent 

Knud Svendsen blev valgt som dirigent og undertegnede som referent. 

2. Formandens årsberetning 

Karin Dalsgaard fremlagde beretningen om 2021. Året startede med nedlukning, som resulterede i, at den planlagte opførelse af h-mol-messen blev erstattet af en forårskoncert med to kantater i domkirken i juni. Derefter var der festugehøjmesse i Vor Frue Kirke, en fornem solokoncert med Andreas Brantelid i oktober og endelig Juleoratoriet 1.-3. og 6. del i Vor Frue Kirke i december, som blev en flot og festlig opførelse. 

Der er i årets løb lagt mange kræfter i at ændre programmer og hyre nye solister samt afvikle koncerterne sikkert i forhold til Coronarestriktioner. 

Takket være de fonde, som velvilligt støtter selskabets arbejde, er økonomien fornuftig trods det lidt beherskede fremmøde til forårskoncerten og Juleoratoriet. 

I 2022 er allerede afviklet solokoncert i Vor Frue med Baiba Skride i marts og Matthæuspassionen i april i domkirken. Desuden er der planlagt festugehøjmesse 28.8. i Vor Frue Kirke, solokoncert med Signe Madsen 9.10. i Vor Frue Kirke og Juleoratoriet 1.-3. del 4.12. i Vor Frue Kirke. 

Generalforsamlingen udtalte stor tak til formanden for arbejdet generelt og for ekstraarbejdet i forbindelse med Corona. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Kassereren fremlægger selskabets reviderede regnskab til godkendelse 

Poul Guldbæk Olesen fremlagde regnskabet for 2021. Ikke mindst takket være støtte fra fonde, Aarhus Kommune og Vor Frue Kirke har selskabet pt. en kassebeholdning på 96.689 kr. 

Karin Dalsgaard pointerede, at det ikke er meningen, at selskabet skal spare op; midlerne skal bruges til musik. 

Generalforsamlingen takkede kassereren og revisor Jørgen Madsen for arbejdet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Godkendelse af kontingentets størrelse 

Kontingentet har i alle årene ligget på 100 kr. Bestyrelsen havde ikke noget ønske om at hæve kontingentet, men medlemmerne foreslog en forøgelse. 

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet i 2022 fortsat er 100 kr. 

På baggrund af medlemmernes forslag vil det være bestyrelsens holdning, at kontingentet fra 2023 skal stige til 200 kr. pr. person. 

5. Valg til bestyrelsen, herunder valg af en suppleant. På valg: Karin Dalsgaard, Poul S. Jacobsen. 

Karin Dalsgaard og Poul S. Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Marianne Frank Larsen blev genvalgt som suppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jørgen Madsen blev genvalgt som revisor. Jørgen Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7. Fremlæggelse af kommende sæsonplan 

Se under punkt 2. 

Bestyrelsens programudvalg, Karin Dalsgaard, Knud Svendsen og Poul S. Jacobsen har planlagt hele 2022. Karin Dalsgaard og Knud Svendsen orienterede om solister til Juleoratoriet 4.12. og fortalte, at tidl. Thomaskantor Gotthold Schwarz kommer fra Leipzig for at dirigere opførelsen. 

Karin Dalsgaard fortalte om sin ide med koncertrækken over Bach og tallet 6: at opføre alle 6 værker for soloviolin, alle 6 suiter for solocello og alle 6 triosonater for orgel fordelt på 6 koncerter. Værkerne for violin og cello opføres 2 ad gangen af forskellige musikere, mens organist Poul S. Jakobsen spiller en triosonate ved hver koncert. 

8. Eventuelt 

Knud Svendsen orienterede om, at Carsten Seyer-Hansen og Concert Clemens repræsenterer Aarhus Bach-Selskab ved en opførelse af to kantater i Leipzig den 14.6. med musikere fra Gewandhausorkesteret. 

Selskabet blev kraftigt opfordret til at arrangere en rejse til Leipzig med fokus på Bachs musik. 

Der blev udtalt anerkendelse af Karin Dalsgaards store og frugtbare arbejde med at søge fondsmidler og træffe aftaler med musikere og solister, tage sig af PR, billetsalg og afvikling af koncerterne. 

Marianne Frank Larsen, 

2.6.22

Referat af generalforsamling i Aarhus Bach-Selskab
tirsdag den 11. maj 2021

1. Valg af dirigent og referent
Poul S. Jacobsen og Marianne Frank Larsen
2. Formandens årsberetning
Var udsendt skriftligt på forhånd. Knud Svendsen spurgte til initiativ rettet mod gymnasier; der blev taget kontakt og var interesse bl.a. fra Katedralskolens side, men alt blev stillet i bero pga. corona.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger selskabets reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt. Kassereren orienterede om 5-10 nye indmeldelser. Fine tilskud fra
kommuner og fonde. Vor Frue Kirke betaler festugehøjmessen. Årets koncerter i 2020 har været
billigere end beregnet pga. corona, årets resultat er derfor 57.406 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren orienterede om, at kassebeholdningen pt. er ca. 150.000 kr.
Pga. denne usædvanlige situation havde formanden søgt mere beherskede fondsmidler til
forårskoncerten for at bruge af det store overskud. Fondene er blevet spurgt, om midlerne måtte anvendes til andet end det, de var søgt til. Det har omtrent alle fonde svaret ja til.
4. Godkendelse af kontingentets størrelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Genvalg til Knud Svendsen og Pernille Jönsson Nüchel (og Marianne Frank Larsen som suppleant).
Jørgen Madsen ønskede ikke genvalg.
Poul Guldbæk Olesen blev valgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Madsen og Jørgen Jensen
7. Fremlæggelse af kommende sæsonplan
6 soloværker af Bach – heraf i efteråret 2021:
Maria Edlund 3.10. kl. 19.30
Andreas Brantelid 23.10. kl. 15.00
Desuden:
Forårskoncert 2021: 2 kantater 13.6. kl. 19.30
Festugehøjmesse 29.8. kl. 10.00
Juleoratoriet 5.12. kl. 19.30
8. Eventuelt
Formanden takkede Jørgen Madsen for indsatsen som kasserer samt for al hjælp og venlighed og
overrakte bestyrelsens gave. Knud Svendsen takkede Jørgen Madsen og formanden for deres store indsats.
Formanden bød Poul Guldbæk Olesen velkommen i bestyrelsen
Poul Guldbæk Olesen takkede for valget og velkomsten.
Marianne Frank Larsen, 18.5.2021

BERETNING
til fremlæggelse på selskabets ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

21. januar 2020

1. 2019: Koncerter:

Aarhus Bach-Selskab gennemførte i 2019 i alt 4 koncertarrangementer:

Påskekoncert d. 28.4 i Vor Frue Kirke,
Festuge-højmesse d. 1.9. i Vor Frue kirke med opførelse af kantate BWV 54
og Agnus Dei fra h-mol messen,
Kammerkoncert for fløjte og cembalo d. 27.10 og
Juleoratoriet d. 8.12.

Alle arrangementer var særdeles vellykkede kunstnerisk, men
påskekoncerten og kammerkoncerten skuffede mht publikumsdeltagelse.
Bestyrelsen måtte evaluere, og kom frem til at først og fremmest PR kræver
en stor og aktiv indsats, gerne koordineret med Vor Frue Kirkes medarbejder
til formålet.

Mht. påskekoncerten lå påsken sent, koncerten lå af hensyn til liturgien, og de
medvirkende, ugen efter påske, det var en søndag eftermiddags-koncert i
foråret, samt et relativt ukendt repertoire,-alle forhold, der kan have været
imod os. Men lektien blev lært og både festuge-højmessen og Juleoratoriet fik
fin og rig omtale og stort publikum. Vi lagde os virkelig i selen og deltog både i
radioprogrammer (Knud i programmet Super Classico) og portrætartikler
(Karin i Stiften) for at skabe momentum og opmærksomhed om Aarhus
Bach-Selskab.

Vi skal blive ved med at tænke kreativt og aktivt for at komme ud til publikum.

2. Økonomi:

På trods af de to skuffende koncertindtægter, har Aarhus Bach-Selskab haft
et økonomisk fint år. Påske-koncerten havde et godt skub i ryggen af
overskuddet fra Juleoratoriet i 2018 og vi kom således igennem med skindet
på næsen. Det var min første koncert som formand og jeg var ovenud lykkelig
for at den blev gennemført godt og at der var økonomi til den. Til Juleoratoriet
viste fondene igen en stor velvilje og interesse i at støtte Aarhus
Bach-Selskab, så vi nu igen står med et godt grundlag for at kunne
gennemføre Johannes passionen som planlagt i 2020.

3. Fremtiden:

I 2020 er det 30-år siden at Aarhus Bach-Selskab blev stiftet og derfor vil den
kommende sæson så vidt muligt stå i jubilæets tegn. Udover Johannes
passionen i Aarhus Domkirke d. 7. april, har vi planlagt at deltage i Vor Frue
Kirkes festuge-højmesse, at arrangere en mini-festival med opførelse af flere
af Bachs solo-værker i efteråret, samt igen Juleoratoriet og med sidstnævnte
skabe tradition for at opføre det hvert år 2. søndag i Advent.

2019 var min første sæson som formand, og det har været både sjovt, hårdt
og lærerigt. Sjovt, fordi det er spændende at være med i planlægnings- og
idéarbejdet hvor jeg mest er vant til at være udøvende, hårdt, fordi det kræver
en stor indsats at nå alle opgaver omkring en koncert lige fra planlægning til
fondssøgning, PR og afvikling, og lærerigt, fordi vi hele tiden gør os erfaringer
og må agere derefter.

For fremtiden ønsker jeg mig allermest, at Aarhus Bach-Selskab bliver ved
med at trives og er det fine tilbud til det århusianske musikliv, jeg synes
Selskabet er. Men vi skal endnu bredere ud og ranke ryggen over det vi kan
tilbyde og den fine historie vi har.
Vi ønsker også at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af Aarhus
Bach-Selskab, således at medlemskab ikke kun er for at støtte os, men lige
så meget af interesse for vores tilbud. Udover den eksisterende koncert rabat,
vil vi i forbindelse med Johannes passionen introducere en slags før-koncert
arrangement, hvor man kan høre mere om værket, møde nogle af de
medvirkende og i det hele taget komme tættere på musikken.

Det er også mit ønske at stå som en stærk repræsentant for barokmusikken,
ved at styrke og styre vores koncerter hen imod et endnu mere bevidst ideal
om opførelsespraksis.

Tak for året der er gået, for medlemmernes og publikums musikglæde, for
bestyrelsens opbakning til mit formandskab og på genhør i 2020!

Karin Dalsgaard

Tak : Jeg ønsker at rette en stor og varm tak til de fonde, der har valgt
at støtte Aarhus Bach-Selskab i 2019:

Den Faberske Fond
Aarhus Stiftstidendes Fond
Augustinus Fonden
STIBO Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden
Aarhus Kommune
Nordea Fonden
William Demant Fonden
Toyota Fonden

Jeg vil også gerne sende en tanke og en stor tak til tidligere formand,
og min far, Thorkild Dalsgaard, der før sin afgang, og senere bortgang,
så samvittighedsfuldt har tilrettelagt og nedskrevet alt hvad han gjorde,
og dermed har givet Aarhus Bach-Selskab og sin viden videre til os, på
fineste vis.

Klik på billedet for at forstørre