Generalforsamling

Aarhus Bachselskab
Generalforsamling d. 21.1.2020

REFERAT

Pkt. 1 Karin Dalsgaard bød velkommen. Jørgen Jensen valgtes som dirigent og undertegnede som referent.

Pkt. 2 Karin Dalsgaard læste formandsberetningen og der blev spurgt til kommentarer.

Der blev udtrykt interesse for det nye initiativ med introduktion af koncerter og spurgt lidt til hvad det indebærer. Karin Dalsgaard forklarede at det er tanken at solister og medvirkende i øvrigt sammen med Knud Svendsen skal forklare lidt om værkerne og om det at spille dem. Der blev spurgt kritisk til hvor meget unge mennesker lærer, fx i gymnasierne, om den klassiske musik. Knud argumenterede for, at selvom viden om klassisk musik ikke er så stor, så er det ”swing” der er i barokkens musik og hos Bach måske med til at gøre netop denne periodes musik lettere tilgængelig end andre perioders musik. Det blev nævnt at undervisning i klassisk musik meget afhænger af læreren. Fx. nævnte Per Rasmussen at hele Aarhus Katedralskole engang havde fået adgang til en generalprøve på et større værk i Domkirken.

Der blev spurgt ind til selskabets pointering af opførelsespraksis og hvad der lå i den passus i formandsberetningen. Karin Dalsgaard svarede at fx Lars Ulrik Mortensen tænkes at skulle instruere en koncert i 2020 (?). Og at det var en ambition om et udviklingspotentiale i orkesteret. Knud Svendsen talte for, at fx ideen om oratorie-kor med bare solistisk besætning måske ikke har helt så megen dokumentation i datidens praksis som nogle proklamerer. Mogens Svane nævnte, at praksis også blot ændrer sig over tid. At orkesteret slet ikke spillede Bach i dag, som man gjorde for blot 20 år siden.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3 Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Jørgen Madsen. Under kommentarer nævnte Birthe Melsen at hun kendte til at SparNord Fonden ofte ikke fik ansøgninger nok og bestyrelsen noterede sig dette.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Jørgen Madsen foreslog og anbefalede på bestyrelsens vegne at man fastholder det gældende kontingent til foreningen. Dette forslag blev vedtaget.

Pkt. 5 Alle tre kandidater på valg stillede til genvalg. Der var ikke modkandidater og de tre blev genvalgt. Marianne Frank Larsens som suppleant og Pernille Nüchel Jönsson og Poul S. Jacobsen som faste medlemmer af bestyrelsen.

Pkt. 6 Annie Lønskov blev valgt som selskabets revisor, men bestyrelsen har ikke kunnet finde en revisor-suppleant.

Pkt. 7 Per Rasmussen fortalte om selskabets tilblivelse og første år. Jørgen Jensen spurgte på egne og andres vegne om bestyrelsen ikke overvejede også at opføre nogle af de sidste kantater i Juleoratoriet. Bestyrelsen noterede ønsket.

Generalforsamlingen sluttede uformelt med lidt musik af Bach, spillet af bestyrelsens medlemmer. Der blev skålet i champagne og ønsket selskabet tillykke med de 30 år. På førstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig.

Ref. Poul S. Jacobsen

BERETNING
til fremlæggelse på selskabets ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

21. januar 2020

1. 2019: Koncerter:

Aarhus Bach-Selskab gennemførte i 2019 i alt 4 koncertarrangementer:

Påskekoncert d. 28.4 i Vor Frue Kirke,
Festuge-højmesse d. 1.9. i Vor Frue kirke med opførelse af kantate BWV 54
og Agnus Dei fra h-mol messen,
Kammerkoncert for fløjte og cembalo d. 27.10 og
Juleoratoriet d. 8.12.

Alle arrangementer var særdeles vellykkede kunstnerisk, men
påskekoncerten og kammerkoncerten skuffede mht publikumsdeltagelse.
Bestyrelsen måtte evaluere, og kom frem til at først og fremmest PR kræver
en stor og aktiv indsats, gerne koordineret med Vor Frue Kirkes medarbejder
til formålet.

Mht. påskekoncerten lå påsken sent, koncerten lå af hensyn til liturgien, og de
medvirkende, ugen efter påske, det var en søndag eftermiddags-koncert i
foråret, samt et relativt ukendt repertoire,-alle forhold, der kan have været
imod os. Men lektien blev lært og både festuge-højmessen og Juleoratoriet fik
fin og rig omtale og stort publikum. Vi lagde os virkelig i selen og deltog både i
radioprogrammer (Knud i programmet Super Classico) og portrætartikler
(Karin i Stiften) for at skabe momentum og opmærksomhed om Aarhus
Bach-Selskab.

Vi skal blive ved med at tænke kreativt og aktivt for at komme ud til publikum.

2. Økonomi:

På trods af de to skuffende koncertindtægter, har Aarhus Bach-Selskab haft
et økonomisk fint år. Påske-koncerten havde et godt skub i ryggen af
overskuddet fra Juleoratoriet i 2018 og vi kom således igennem med skindet
på næsen. Det var min første koncert som formand og jeg var ovenud lykkelig
for at den blev gennemført godt og at der var økonomi til den. Til Juleoratoriet
viste fondene igen en stor velvilje og interesse i at støtte Aarhus
Bach-Selskab, så vi nu igen står med et godt grundlag for at kunne
gennemføre Johannes passionen som planlagt i 2020.

3. Fremtiden:

I 2020 er det 30-år siden at Aarhus Bach-Selskab blev stiftet og derfor vil den
kommende sæson så vidt muligt stå i jubilæets tegn. Udover Johannes
passionen i Aarhus Domkirke d. 7. april, har vi planlagt at deltage i Vor Frue
Kirkes festuge-højmesse, at arrangere en mini-festival med opførelse af flere
af Bachs solo-værker i efteråret, samt igen Juleoratoriet og med sidstnævnte
skabe tradition for at opføre det hvert år 2. søndag i Advent.

2019 var min første sæson som formand, og det har været både sjovt, hårdt
og lærerigt. Sjovt, fordi det er spændende at være med i planlægnings- og
idéarbejdet hvor jeg mest er vant til at være udøvende, hårdt, fordi det kræver
en stor indsats at nå alle opgaver omkring en koncert lige fra planlægning til
fondssøgning, PR og afvikling, og lærerigt, fordi vi hele tiden gør os erfaringer
og må agere derefter.

For fremtiden ønsker jeg mig allermest, at Aarhus Bach-Selskab bliver ved
med at trives og er det fine tilbud til det århusianske musikliv, jeg synes
Selskabet er. Men vi skal endnu bredere ud og ranke ryggen over det vi kan
tilbyde og den fine historie vi har.
Vi ønsker også at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af Aarhus
Bach-Selskab, således at medlemskab ikke kun er for at støtte os, men lige
så meget af interesse for vores tilbud. Udover den eksisterende koncert rabat,
vil vi i forbindelse med Johannes passionen introducere en slags før-koncert
arrangement, hvor man kan høre mere om værket, møde nogle af de
medvirkende og i det hele taget komme tættere på musikken.

Det er også mit ønske at stå som en stærk repræsentant for barokmusikken,
ved at styrke og styre vores koncerter hen imod et endnu mere bevidst ideal
om opførelsespraksis.

Tak for året der er gået, for medlemmernes og publikums musikglæde, for
bestyrelsens opbakning til mit formandskab og på genhør i 2020!

Karin Dalsgaard

Tak : Jeg ønsker at rette en stor og varm tak til de fonde, der har valgt
at støtte Aarhus Bach-Selskab i 2019:

Den Faberske Fond
Aarhus Stiftstidendes Fond
Augustinus Fonden
STIBO Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden
Aarhus Kommune
Nordea Fonden
William Demant Fonden
Toyota Fonden

Jeg vil også gerne sende en tanke og en stor tak til tidligere formand,
og min far, Thorkild Dalsgaard, der før sin afgang, og senere bortgang,
så samvittighedsfuldt har tilrettelagt og nedskrevet alt hvad han gjorde,
og dermed har givet Aarhus Bach-Selskab og sin viden videre til os, på
fineste vis.

Klik på billedet for at forstørre