Vedtægter

 VEDTÆGTER FOR AARHUS BACH-SELSKAB 

§ 1. Navn og hjemsted. 

Selskabets navn er AARHUS BACH-SELSKAB 
Selskabets hjemsted er Århus 

§ 2. Formål. 

Aarhus Bach-selskabs formål er: 
1. at fremme kendskabet til og interessen for barokmusik af specielt Johann Sebastian Bach, gennem 
2. at formidle opførelser af Bachs musik – i særdeleshed hans samlede kantater, og 
3. at formidle fremførelse af musik, der er beslægtet med Bachs; 
4. at arrangere mindst 4 ordinære koncerter årligt, 
5. at få formidlet koncerterne til flest muligt, bl.a. gennem opsøgende koncertvirksomhed; 
6. at basere nævnte koncertarrangementer på medvirken af musikere og sangere med tilknytning til musiklivet i Århus amt. 

§ 3. Medlemskab. 

Som medlem af Aarhus Bach-selskab kan – mod betaling af medlemskontingent årligt – optages enhver person, uanset om denne bor i eller udenfor Århus amt. 
Medlemskab er ingen betingelse for deltagelse i selskabets arrangementer, idet der – efter annoncering – er offentlig adgang til selskabets koncerter. 

Som medlem at Bach-selskabet opnås følgende: 

1. regelmæssig orientering om selskabets aktiviteter 
2. adgang til evt. foredrag, arrangeret af selskabet 
3. adgang til og stemmeret på selskabets generalforsamling 
4. via medlemskontingent at kunne støtte selskabets formål 
5. mulighed for – forud – at kunne reservere koncertbilletter 

§ 4. Medlemskontingent. 

Det årlige medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen, og dets størrelse godkendes på selskabets ordinære generalforsamling. 
Kontingentet opkræves i februar måned. 
Medlemskontingentet indgår i Bach-selskabets reservefond, hvis midler anbringes på en separat konto sammen med de sponsorbidrag og gaver, som selskabet måtte modtage fra private, fonde og firmaer. Reservefondens midler skal konsolidere selskabet ved f.eks. at kunne dække udgifter ved arrangementer, hvor offentlige tilskud og underskudsgarantier sammen med billetindtægten viser sig ikke at kunne dække de faktiske udgifter ved eksempelvis en koncerts afholdelse. 

§ 5. Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 
Den årlige generalforsamling, der indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel, skal søges afholdt inden udgangen af januar måned. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hver medlem har én stemme, afstemninger foregår skriftligt – såfremt ét medlem 
ønsker det – og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ethvert medlem har ret til at stille forslag om kandidater og emner, der ønskes behandlet. 

Generalforsamlingens fastre punkter er: 

1. Valg af dirigent (og referent) 
2. Formandens årsberetning 
3. Kassereren fremlægger selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse 
4. Godkendelse af kontingentets størrelse 
5. Valg af bestyrelse, inkl. valg af én suppleant 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, hvis bestyrelsen eller . af medlemmerne skriftligt forlanger det. Dagsorden meddeles af formanden ved indkaldelsen. 

§ 6: Bestyrelsen. 

Bestyrelsen varetager selskabets daglige virksomhed, samt uddelegerer opgaverne til medlemmerne i det omfang situationen kræver det. Bestyrelsen er bundet af generalforsamlingens beslutninger. Den skal føre referat over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der fordeler de faste poster: formand, næstformand, kasserer og sekretær imellem sig straks efter sin konstituering. Generalforsamlingen vælger en suppleant, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden inden valgperiodens udløb. 

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert 2. år og afgår på skift: 
2 medlemmer i lige år fra 1992, tre medlemmer i ulige år fra 1993. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, og bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen kan på selskabets vegne påtage sig økonomiske forpligtelser f. eks. I forbindelse med koncertarrangementer, Intet medlem hæfter personligt fort selskabets økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan nødvendige rejse- og repræsentationsudgifter godtgøres. 

§ 7. Regnskab. 

Selskabets regnskabsår går fra 1.1. – 31.12 
Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

§8. Selskabets opløsning. 

Selskabets opløsning besluttes på en generalforsamling. 
Opløsning kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen Ved opløsning overdrages selskabets midler en institution, hvis formål er sammenligneligt med selskabets eget (§2) eller en almennyttig forening, men ikke til enkeltpersoner. 

Således vedtaget på AARHUS BACH-SELSKABS stiftende generalforsamling i Vor Frue Kirkes klosterkirke, 

torsdag den 18.1. 1990. 

Per Rasmussen, formand 
Merete Ankjær, pressesekretær 
Sven Munksgaard Kruse, næstf. 
Mogens Svane 
Thorkild Dalsgaard,

kasserer Erik Lauritzen, advokat, 
gen.fors. ordstyrer